Praca w Gdańsku i okolicach: Zastępca naczelnika wydziału

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 76008

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:


· praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych,


· praca w terenie – z trudnym klientem lub w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych, o trudnym dojeździe, z  potrzebą dojścia pieszego, w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych,


· częste kontakty z klientem zewnętrznym,


· wykonywanie zadań pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:


· praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


· praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu ,


· praca na II piętrze w budynku bez windy,  


przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Wspomaga naczelnika w zakresie organizacji pracy wydziału i koordynacji działań podejmowanych przez Wydział; w szczególności dekretuje korespondencję, stosownie do wskazań Naczelnika Wydziału, na poszczególnych pracowników zgodnie z ich zakresami obowiązków, uwzględniając ich doświadczenie i aktualne obciążenie sprawami w toku;
 • Nadzoruje dyscyplinę pracy podległych pracowników i terminowość realizacji spraw wpływających do Wydziału;
 • Opracowuje projekty planów pracy Wydziału, okresowe raporty i zbiorcze sprawozdania z pracy Wydziału na podstawie danych cząstkowych z podległych stanowisk;
 • Bierze udział w nadzorze nad realizacją zadań ustawowych z zakresu tworzenia i funkcjonowania rezerwatów przyrody oraz koordynacji funkcjonowania obszarów Natura 2000, a także pozostałych zadań merytorycznych wynikających w Regulaminu Organizacyjnego RDOŚ w Gdańsku;
 • Bierze udział w przygotowywaniu i realizacji planu finansowego oraz planu zamówień publicznych Regionalnej Dyrekcji w zakresie zadań Wydziału;
 • Bierze udział w nadzorze nad przygotowaniem merytorycznym i realizacją projektów z zakresu ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.
 • Bierze udział w nadzorze nad realizacją zadań związanych z oceną oddziaływania planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000 oraz udziałem w ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym osobiście prowadzi szczególnie istotne sprawy, wskazane przez przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie, profilowane w zakresie biologii / ochrony środowiska / leśnictwa / oceanologii / rolnictwa;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ocen oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, znajomość procesów zachodzących w przyrodzie i warunków zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych roślin, zwierząt, i grzybów, znajomość form ochrony przyrody;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ocen oddziaływania na środowisko lub sieci Natura 2000;
 • Znajomość zasad tworzenia aktów prawnych;
 • Znajomość przepisów dot. zamówień publicznych;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS
APLIKUJ TERAZ