Praca w Gdańsku i okolicach: Zastępca dyrektora

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Zastępca dyrektora
Miejsce pracy: Sopot
Numer: StPr/21/1893
OBOWIĄZKI:
realizacja i koordynowanie zadań wynikających z ustawy o opiece na dziećmi do 3 lat,organizowanie pracy Żłobka ,,Puchatek w Sopocie i jego Filii: nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania grup dziecięcych oraz pracy personelu opiekuńczego,doskonalenie systemu organizacji pracy oraz przepływu informacji ułatwiających sprawne działanie Żłobka ,,Puchatek w Sopocie i jego Filii,opracowywanie i realizacja planów pracy grup dziecięcych,realizacja zadań statutowych Żłobka ,,Puchatek w Sopocie i jego Filii,przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki,budowanie pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w żłobku,współudział wraz z dyrektorem ustalania struktury organizacyjnej Żłobka ,,Puchatek w Sopocie i jego Filii oraz szczegółowych zakresów działania podległych komórek organizacyjnych,współudział wraz z dyrektorem stworzenia warunków do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o RODO,współudział wraz z dyrektorem ustalania zasad polityki kadrowej ,nadzór nad właściwymi warunkami pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz p.poż.,współudział wraz z dyrektorem podejmowania działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Żłobka ,,Puchatek w Sopocie i jego Filii,organizacja skutecznego systemu wewnętrznej kontroli zarządczej,odpowiedzialność za właściwą pielęgnację dzieci i stan sanitarny Żłobka i jego Filii;kontrola spraw i dokumentacji związanych z systemem HACCP grup,współpraca z rodzicami na temat oświaty zdrowotnej i żywienia dzieci,udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,pełnienie roli opiekuna dziecięcego podczas nieobecności personelu,zastępcę Dyrektora Żłobka obowiązuje pełen opiekuńczej troskliwości stosunek do dzieci i czuwanie nad tym, aby cały personel cechowała czujność na potrzeby dzieci.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: przygotowanie pedagogiczne lub medyczne


Wymagania inne:

Wymagania konieczne: jest obywatelem polskim,posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi ,posiada niezbędną wiedzę w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,posiada wiedzę z zakresu prawa pracy,wykaże się znajomością ustaw: O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Pracy, O samorządzie gminnym, O finansach publicznych, a w szczególności w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki,posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku kiedy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,cieszy się nieposzlakowaną opinią. Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Oferty należy przesłać pocztą na adres żłobka z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Żłobka ,,Puchatek w Sopocie ul. Armii Krajowej 58, 81-843 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres dyrektorzlobka@wp.pl oraz biuro@zlobekpuchatek.pl w terminie do17 września 2021r. do godz.17.00. Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje niespełniające opisanych wymagań nie będą rozpatrywane. Mogą aplikować osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wszystkie informacje pod adresem https://bip.sopot.pl/a,20559,nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-zastepca-dyrektora-zlobka-puchatek.html

Miejsce pracy:

Sopot


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni