Praca w Gdańsku i okolicach: Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Gdański Urząd Pracy
Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/8274
OBOWIĄZKI:
Przestrzeganie regulaminów i procedur Placówki. Współpraca z pracownikami Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego. Nadzór nad mieniem Placówki. Nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczącej wychowanków. Współpraca z instytucjami administracji publicznej tj.: Sądy, Urzędy Miasta, Ośrodki Pomocy Społecznej, itp. Rozwijanie postaw prospołecznych i umiejętności interpersonalnych wychowanków, realizacja założonych celów. Prowadzenie gospodarstwa domowego z wychowankami. Praca zmianowa w godzinach: 9-21, 21-9. Miejsce pracy: Gdańsk - ul. Batorego, ul. Bacha, ul. Cienista.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wymagania niezbędne: określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) i ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821) tj. w szczególności: Uprawnienie do wykonywania zawodu wychowawcy, określone w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Posiadanie obywatelstwa polskiego. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. Nieposzlakowana opinia. Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 950 - 3 350 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy