Praca w Gdańsku i okolicach: Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Gdański Urząd Pracy
Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/5132
OBOWIĄZKI:
1. Przestrzeganie regulaminów i procedur Placówki;2. Współpraca z pracownikami Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego;3. Nadzór nad mieniem Placówki;4. Nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczącej wychowanków;5. Współpraca z instytucjami administracji publicznej tj.: Sądy, Urzędy Miasta, Ośrodki Pomocy Społecznej, itp.;6. Rozwijanie postaw prospołecznych i umiejętności interpersonalnych wychowanków, realizacja założonych celów;7. Prowadzenie gospodarstwa domowego z wychowankami.Praca zmianowa w godzinach: 9-21, 21-9.Miejsce pracy: Gdańsk - ul. Batorego, ul. Bacha, ul. Cienista.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) i ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821) tj. w szczególności:1. Uprawnienie do wykonywania zawodu wychowawcy, określone w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;2. Posiadanie obywatelstwa polskiego;3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;5. Nieposzlakowana opinia;6. Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 950 - 3 350 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy