Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy Wykładowca Wychowania Fizycznego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Starszy Wykładowca Wychowania Fizycznego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Miejsce pracy: Gdańsk
K/4021/AB

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie programów zajęć,
 • doskonalenie warsztatu dydaktycznego,
 • aktywny i udokumentowany udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych (w tym posługiwania się językiem angielskim),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończonych studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne,
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej,
 • uprawnienia trenera II stopnia w zakresie piłki nożnej lub piłki koszykowej lub sportów walki,
 • uprawnienia ratownika wodnego,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności kierowania współpracownikami (mile widziane),
 • znaczącego i udokumentowanego doświadczenia w pracy naukowej lub dydaktycznej z osobami dorosłymi,
 • co najmniej 4-letni staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej i posiadanie pozytywnych ocen przełożonych i studentów oraz udokumentowane osiągnięcia świadczące o posiadaniu znaczącego doświadczenia dydaktycznego (np. opinie, certyfikaty, dyplomy, publikacje o charakterze dydaktycznym czy popularyzatorskim) lub co najmniej 4-letni staż pracy na rynku w branży związanej z perspektywą zatrudnienia oraz udokumentowanie osiągnięć świadczących o posiadaniu znaczącego doświadczenia zawodowego (np. opinii, certyfikatów, dyplomów) lub co najmniej 2 letni staż pracy oraz dorobek naukowy udokumentowany np. uzyskaniem stopnia doktora oraz posiadaniem co najmniej jednej publikacji popularyzującej naukę (artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne) oraz pełnotekstowej pracy oryginalnej (jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 2,0 pkt. IF.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ