Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 83270

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie 
- czynniki biologiczne: KLESZCZE


Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w sprawie wydania pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w polskich obszarach morskich; przygotowuje projekty pozwoleń w oparciu o analizę zebranych danych, opinii i uzgodnień, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych dokumentów (z instytucji zewnętrznych i komórek organizacyjnych Urzędu)
 • prowadzi postępowania w sprawie wydania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich; przygotowuje projekty pozwoleń w oparciu o analizę zebranych danych, opinii i uzgodnień, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych dokumentów (z instytucji zewnętrznych i komórek organizacyjnych Urzędu)
 • monitoruje realizację planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, w tym realizację funkcji podstawowej pozyskiwania energii odnawialnej (realizacja farm wiatrowych)
 • opiniuje pozwolenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, w szczególności farm wiatrowych, w oparciu o analizę zebranych danych i opinii, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych dokumentów od komórek organizacyjnych Urzędu
 • kompletuje i analizuje wnioski oraz wszelkie dostępne dane do projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wraz z Prognozami oddziaływania na środowisko; nadzoruje proces opracowywania dokumentacji planistycznej, w tym bierze udział w procedurze odbioru poszczególnych etapów opracowywania projektów planów oraz współpracuje z wykonawcami projektów planów planu
 • przygotowuje wnioski o udzielenie zamówień publicznych wraz z załącznikami (w tym opisy przedmiotu zamówienia) na usługi związane z opracowywaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego
 • opracowuje opinie dla dokumentów planistycznych obejmujących obszary lądowe (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy)
 • wykonuje zestawienia i opracowuje informacje sprawozdawcze określone przepisami z wykorzystaniem komputerowych baz danych i innych programów specjalistycznych (w tym oprogramowanie GIS) dot. prowadzonych zagadnień oraz obsługuje inne zlecone zadania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka,
geodezja i kartografia lub inne związane z zagadnieniami nauk o ziemi lub wyższe magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze: zagospodarowanie przestrzenne lub kartografia
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz przepisów wykonawczych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących planowania przestrzennego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących prawa wodnego w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych, w tym oprogramowanie GIS
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz geodezji i kartografii w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • orientacja na klienta / interesanta
 • umiejętność negocjowania
APLIKUJ TERAZ