Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 81250

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie.


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • wykonuje przeglądy techniczne obiektów rocznych i pięcioletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W oparciu o wykonane protokoły przygotowuje materiały niezbędne do zlecania wykonania siłami własnymi bądź w drodze udzielenia zamówienia publicznego, remontów i napraw oraz zaistniałych awarii instalacji i urządzeń obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • prowadzi ewidencję lokali mieszkalnych, określa i nalicza czynsze przy użyciu programu „UNISOFT-CZYNSZE”, rozlicza zużycia wody i ciepła przez najemców tychże lokali, prowadzi korespondencję związaną z administrowaniem lokalami, przejmuje/przekazuje do zasiedlenia lokale, zawiera umówy najmu, przygotowuje materiały dla Komisji Mieszkaniowej i sprawozdania dla GUS w zakresie „mieszkaniówki”.
 • prowadzi książkę obiektu budowlanego, nadzoruje zlecone roboty budowlane oraz zlecone naprawy awarii, uczestniczy w komisyjnych odbiorach robót
 • dokonuje kontroli eksploatacji budynków i pomieszczeń z uwagi na sposób ich użytkowania i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz racjonalność gospodarki lokalowej
 • prowadzi korespondencję w sprawach związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości, w tym w sprawie wyrażenia zgody na zmianę użytkowania z określeniem warunków, wezwania do przywrócenia stanu przed dokonaniem niedozwolonych przeróbek przez najemców
 • zbiera, gromadzi i wstępnie kwalifikuje potrzeby remontowe dla wszystkich komórek Urzędu Morskiego w Gdyni
 • przygotowuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia w zakresie merytorycznego opracowania przedmiotu zamówienia i warunków umowy dla realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
 • opracowuje dane do sprawozdań, planów robót remontowych w zakresie wykonywanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne w obszarze budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nieograniczone lub ograniczone
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów powiązanych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówień publicznych i innych związanych z realizacją umów
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym lub instalacje i sieci cieplne, wentylacyjne, gazowe wodociągowe i kanalizacyjne lub w trakcie zdobywania
 • znajomość programu Norma, programów CAD
APLIKUJ TERAZ