Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 81296

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), - zagrożenie korupcją, - krajowe wyjazdy służbowe,

Zakres zadań

 • zarządzanie procesem udzielania zamówień publicznych poprzez sporządzanie i nadzór nad dokumentacją przetargową, w zakresie dostaw i usług teleinformatycznych, wytworzoną na podstawie przepisów zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • Koordynowanie pracy innych pracowników wydziału oraz jednostek podległych, w zakresie zadań związanych z przebiegiem procesu zakupu sprzętu, materiałów i usług teleinformatycznych, realizowanych poza procedurą ustawy Prawo Zmówień Publicznych, w celu eliminacji wad prawnych i przeszkód formalnych uniemożliwiających wyłonienie wykonawcy oraz korelacji zakupów z aktualnym planem wydatków
 • nadzór nad mieniem Skarbu Państwa poprzez wszczynanie procedry szkodowej w zakresie sprzętu i materiałów łączności i informatyki oraz merytoryczna ocena prawidłowości sporządzonej dokumentacji i jej zgodności z obowiązującymi przepisami
 • opiniowanie projektów zarządzeń, regulaminów i decyzji, dotyczących udzielania zamówień publicznych, realizacji zakupów bieżących oraz zasad załatwiania szkód w mieniu Skarbu Państwa
 • udział w charakterze świadka, w rozprawach prowadzonych przez Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie odwołań wnoszonych przez wykonawców, w toku wdrożonych i nadzorowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 4 lata w administracji
 • znajomość i umiejętność stosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych, Ustawy o finansach Publicznych
 • umiejętność negocjacji
 • znajomość standardów sprzętu IT stosowanego w Policji oraz umiejętność oceny jego przydatności
 • umiejętność analitycznego myślenia, przetwarzania informacji, analiza i synteza opracowywanych danych, rzetelność i dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ