Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 71860

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie, - krajowe wyjazdy służbowe, - zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie, - praca na wysokości do 3 metrów, - zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy: - komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy, - brak podjazdu, - brak schodołazu, - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, - drzwi nieodpowiedniej szerokości, - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi bieżącą kontrolę i nadzór inwestorski realizowanych inwestycji, remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych
 • rozlicza nadzorowane roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządza sprawozdania z przebiegu realizowanych robót
 • opracowuje projekty rozwoju systemów elektroenergetycznych Urzędu
 • rozlicza oraz wystawia faktury za zużytą energię elektryczną
 • przygotowuje i opiniuje umowy na dostawę energii elektrycznej
 • bierze udział w naradach i komisjach odbioru robót elektrycznych
 • kontroluje stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach Urzędu
 • prowadzi książki obiektów budowlanych w odniesieniu do budowli sieci technicznych – elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze elektrotechnika, energetyka, elektronika i automatyka, automatyka, telekomunikacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w branży elektroenergetycznej przy realizacji obiektów budowlanych, praca w biurach projektowych
 • uprawnienia SEP: E1
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących prawa energetycznego i budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w branży elektroenergetycznej w administracji publicznej
 • uprawnienia SEP: D1
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ