Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138530

Warunki pracy


 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze
 • Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju
  prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych
  dla osób niepełnosprawnych
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie
  https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci
 • Wzory oświadczeń znajdują się na stronie:
  https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach

Zakres zadań

 • Koordynuje we współpracy m.in. z wydziałem technologii sprawy związane z projektami technologii wykonywania robót dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów rządowych, z projektami robót geologicznych i hydrogeologicznych, z dokumentacjami geologiczno – inżynierskimi, dokumentacjami geotechnicznymi, projektami wzmocnienia podłoża w celu przeprowadzania weryfikacji/kontroli poprawności ww. opracowań
 • Weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na roboty budowlane (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Programy Funkcjonalno – Użytkowe, Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych)
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie technologii wykonywania robót na etapie realizacji inwestycji oraz diagnostyki stanu nawierzchni na etapie eksploatacji dróg w celu określenia zgodności wykonywania robót ze standardami w GDDKiA, rozwiązywaniu bieżących problemów oraz w celu określenia stanu degradacji nawierzchni (na etapie eksploatacji)
 • Prowadzi, we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo – mostowym w celu optymalizacji rozwiązań projektowych
 • Prowadzi, we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie wykonywania robót geologicznych przez Wykonawców w ramach opracowywania dokumentacji projektowych w celu określenia poprawności wykonywania ww. robót – zgodności z decyzją robót geologicznych oraz zgodności ze standardami obowiązującymi w GDDKiA
 • Współpracuje z biurami projektowymi oraz doradcami – opiniodawcami w zakresie technologii wykonywania robót w celu określenia optymalizacji zastosowanych rozwiązań oraz rozwiązywaniu bieżących problemów
 • Opiniuje i uzgadnia – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi – rozwiązania projektowe dotyczące dróg krajowych w zakresie technologii wykonywania robót zawarte w Projektach Budowlanych dotyczących dróg innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg; wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych) w celu zapewnienia lub utrzymania standardów drogi krajowej określonych przepisami prawnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa Prawo Budowlane, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Wiedza w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, znajomość i umiejętność stosowania w praktyce stosowanych przepisów
 • Obsługa pakietu MS Office
 • Kompetencje: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie technologii nawierzchni
 • Przeszkolenie w zakresie prawa ochrony środowiska, dokumentacji projektowych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)