Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 137309

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- zagrożenie korupcją
- pernamentna obsługa klientów zewnętrznych


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- brak podjazdu
- brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
- miejsce do odświeżenia się


inne czynniki, w tym niebezpieczne
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • organizuje oraz koordynuje proces naboru pracowników i proces wprowadzania do pracy nowo zatrudnionych pracowników
 • koordynuje proces nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy wraz z przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej oraz zakładaniem i prowadzeniem teczek akt osobowych pracowników
 • ustala uprawnienia pracowników do świadczeń oraz przygotowuje decyzje w zakresie wysokości należnych pracownikom świadczeń pieniężnych
 • przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno-rentowych oraz dokumenty ubezpieczeniowe w związku ze zgłaszaniem, wyrejestrowywaniem pracowników do/z ubezpieczeń społecznych i zmianą/korygowaniem danych wykazanych w tych dokumentach
 • koordynuje proces sporządzania opisów stanowisk pracy i wartościowania stanowisk pracy wraz z weryfikacją opisów stanowisk pracy pod względem poprawności ich sporządzenia
 • koordynuje proces przeprowadzania pierwszej oceny wraz z procesem odbywania służby przygotowawczej w służbie cywilnej oraz proces ocen okresowych pracowników i indywidualnego programu rozwoju zawodowego
 • organizuje staże, w szczególności staże i przygotowanie zawodowe bezrobotnych w komórkach organizacyjnych urzędu
 • sporządza pisma, opinie i inne dokumenty, sprawozdania oraz prowadzi statystyki w zakresie realizacji powierzonych obowiązków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: HR – zasoby ludzkie
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów prawa pracy w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących organizacji staży/przygotowania zawodowego bezrobotnych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność obsługi programu kadrowego
 • Umiejętność obsługi programu Płatnik
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe kierunek: prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, systemy zarządzania jakością standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Wiedza w zakresie zarządzania projektami w administracji publicznej
 • Wiedza w zakresie systemu zarządzania jakością
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań