Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139373

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, -  zagrożenie korupcją, - stres związany z kontaktami z przedstawicielami firm wykonawczych,- nietypowe godziny pracy, -praca w terenie

Zakres zadań

 • kontrola i nadzór nad przebiegiem realizowanych robót pod względem jakościowym, ilościowym i wartościowym
 • współpraca z biurami projektowymi na etapie tworzenia projektów i kosztorysów zleconych na zewnątrz dla nowych inwestycji
 • tworzenie kosztorysów i specyfikacji technicznych związanych z remontami
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów na terenie województwa
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych celem oceny ofert pod kątem merytorycznym i rzeczowym
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, opracowywanie sposobu realizacji i koordynowanie działań mających na celu usuwanie awarii
 • współopracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz planów remontowo-inwestycyjnych w celu realizacji planowanych inwestycji, modernizacji
 • koordynowanie działań mających na celu usuwanie awarii i wykonywanie napraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów służbowych na terenie województwa pomorskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ds. budowlanych (nadzór budowlany)
 • uprawnienia budowlane branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • znajomość Ustawy Prawo Budowlane,
 • dokładność, systematyczność, umiejętność interpretowania przepisów,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
 • dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, kreatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B, znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość programów MS Office, NORMA, ACAD