Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139384

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, -  zagrożenie korupcją, - stres związany z kontaktami z przedstawicielami firm wykonawczych,- nietypowe godziny pracy, -praca w terenie

Zakres zadań

 • kontroluje i nadzoruje nad przebiegiem realizowanych robót pod względem jakościowym, ilościowym i wartościowym,
 • współpracuje z biurami projektowymi na etapie tworzenia projektów i kosztorysów zleconych na zewnątrz dla nowych inwestycji - w celu przeprowadzenia procedury przetargowej,
 • tworzy kosztorysy i specyfikacje techniczne związane z remontami istniejących obiektów,
 • dokonuje okresowych przeglądów technicznych obiektów na terenie województwa, w celu oceny ich stanu technicznego, stopnia zużycia,
 • uczestniczy w komisjach przetargowych celem oceny ofert pod kątem merytorycznym i rzeczowym,
 • wdraża nowe rozwiązania techniczne w celu optymalizacji eksploatacji obiektów i kosztów,
 • współtworzy programy funkcjonalno-użytkowe oraz plany remontowo-inwestycyjne w celu realizacji planowanych inwestycji, modernizacji,
 • koordynowanie działań mających na celu usuwanie awarii i wykonywanie napraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów służbowych na terenie województwa pomorskiego,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ds. elektrycznych
 • uprawnienia budowlane branży elektrycznej bez ograniczeń,
 • świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru,
 • dokładność, systematyczność, umiejętność interpretowania przepisów,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych,
 • umiejętność współpracy, komunikatywność, kreatywność,
 • znajomość Ustawy Prawo budowlane
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B, znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość programów MS Office, NORMA, ACAD