Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 138290

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) • praca w terenie
 • krajowe wyjazdy służbowe
 • zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • winda
 • brak podjazdu
 • brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • drzwi nieodpowiedniej szerokości
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

 Czynniki biologiczne: • kleszcze

Inne czynniki, w tym niebezpieczne: • uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie
 • zmienne warunki atmosferyczne

Zakres zadań

 • prowadzi zwalczanie IGO (inwazyjnych gatunków obcych), w szczególności zwierząt, w pasie technicznym oraz opracowuje plan i kosztorys oraz wdraża plan zwalczania IGO zwierząt w pasie technicznym
 • planuje i realizuje zadania ochronne i monitoring w obszarach Natura 2000 głównie skierowanych na ochronę ryb i minogów
 • opiniuje i uzgadnia przedsięwzięcia planowane na obszarach pasa technicznego oraz na wodach morskich, w tym morskich obszarach Natura 2000
 • przygotowuje wkład merytoryczny do postępowań dla Wydziału Zamówień Publicznych oraz przeprowadza postępowania poniżej progów ustawowych
 • współpracuje przy pozyskaniu i rozliczaniu środków finansowych oraz opracowaniu projektów planów ochrony realizacji zadań ochronnych w morskich obszarach Natura 2000 oraz przy pozyskaniu i rozliczaniu środków finansowych na zwalczanie IGO w pasie technicznym
 • wprowadza dane do bazy IGO i współpracuje z właściwymi jednostkami w zakresie IGO
 • opracowuje projekty i przeprowadza aktualizacje Standardowych Formularzy Danych dla morskich części specjalnych obszarów ochrony siedlisk
 • analizuje zapisy w projektowanych i istniejących dokumentach ochrony przyrody i środowiska pod kątem możliwości realizacji zadań Urzędu Morskiego w Gdyni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze biologia, ochrona przyrody

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie ochrony przyrody i środowiska
 • wiedza ogólna z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi
 • biegła umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk oraz IGO zwierząt
 • znajomość metodyk GIOŚ dla gatunków i siedlisk chronionych w sieci Natura 2000
 • bardzo dobra znajomość ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość ustawy PZP
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość procedur oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • znajomość kpa
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy z systemami geoinformatycznymi GIS