Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 136948

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe wyjazdy służbowe,
 • praca w terenie

Czynniki szkodliwe dla zdrowia: • praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy: • komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne: • winda,
 • toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • drzwi odpowiedniej szerokości,
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • koordynuje sprawy polegające na przygotowywaniu wniosków oraz pism wyjaśniających związanych z uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji w zakresie ochrony środowiska, niezbędnych do uzyskania dokumentów umożliwiających realizację projektów i zadań Wydziału
 • pozyskuje z ogólnodostępnych baz danych o środowisku oraz poprzez przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne dokumentację środowiskową niezbędną do realizacji budowy oraz weryfikuje dokumentację środowiskową pod względem zgodności z przepisami środowiskowymi
 • koordynuje sprawy związane ze sprawozdawczością inwestycyjną Urzędu
 • ocenia projekty techniczne pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska, zapisami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych dokumentach ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie opracowywania wniosków do funduszy unijnych
 • współpracuje z komórkami Urzędu poprzez udział w odbiorze dokumentacji środowiskowej oraz analizę dokumentów zleconych przez inne komórki w zakresie zamierzeń budowlanych pod kątem oddziaływania na środowisko
 • wykonuje inne zadania powierzone przez przełożonego, wynikające ze specyfiki pracy Wydziału Oddziaływania Inwestycji na Środowisko

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (ochrona środowiska)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej i ochrony środowiska
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • Bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie systemów informacji geograficznej
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność pracy z programem ARCGISpro
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)