Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135700

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Pełni dyżury w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Pozyskuje od instytucji współpracujących w systemie zarządzania kryzysowego niezbędne informacje o zdarzeniach i mających wpływ na bezpieczeństwo środowiska oraz życia i zdrowia ludzi
 • Uruchamia procedury reagowania oraz standardowe procedury operacyjne w przypadku zaistnienia zdarzenia wymagającego włączenia się wojewody w jego zabezpieczenie oraz uruchamia i przekazuje sygnały w ramach „Stałego Dyżuru”
 • Obsługuje wojewódzkie systemy ostrzegania i alarmowania (Regionalny System Ostrzegania i BlueAlert) oraz System Niejawnej Poczty Internetowej „Opal” (SNPI OPAL)
 • Współpracuje z Policją, Państwową Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • W czasie pełnienia dyżurów prowadzi obsługę informacyjno-interwencyjną obywateli
 • Prowadzi całodobowy nadzór nad dokumentacją niejawną, mieniem oraz innymi zasobami wydziału i urzędu przy wykorzystaniu technicznych środków monitoringu wizyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa narodowego, lub bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o stanie klęski żywiołowej, o służbie cywilnej, prawo o zgromadzeniach
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (wg ESOKJ)
APLIKUJ TERAZ