Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 134673

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie, - zmienne warunki atmosferyczne


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje materiały do postępowań przetargowych (do i powyżej 130 tys. zł) na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskuje decyzje i uzgodnienia niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę
 • wykonuje zadania z zakresu przygotowania inwestycji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego, tj. zgodnego z harmonogramem, przepisami prawnymi oraz zapisami umów
 • współdziała z Wydziałem Realizacji Inwestycji oraz Wydziałem Oddziaływania Inwestycji na Środowisko na etapie projektowania i realizacji zadań
 • współpracuje z jednostkami projektowymi w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji robót w zakresie inwestycji
 • przygotowuje i uczestniczy w naradach z Wykonawcami projektów oraz Przedstawicielami zewnętrznych instytucji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura lub inne techniczne pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: budownictwo, w tym 1 rok przy przygotowaniu lub realizacji inwestycji budowlanych
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa wodnego
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia/studium podyplomowe w zakresie zamówień publicznych
 • Kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, kosztorysowania
 • Znajomość programu AutoCAD
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
APLIKUJ TERAZ