Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129855

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, kontakty z różnymi wykonawcami,- zagrożenie korupcją związane z uczestnictwem w komisjach przetargowych i odbiorami robót, - krajowe wyjazdy służbowe, delegacje, - praca w terenie.

Zakres zadań

 • sporządzanie i prowadzenie niezbędnej komunikacji dot. struktury oraz funkcjonowania systemów teleinformatycznych zgodnie z przyjętą koncepcją i przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w celu zapewnienia ciągłości systemów,
 • opracowywanie rocznych i okresowych planów zakupu sprzętu i wyposażenia na podstawie aktualnine obowiązujących zarządzeń oraz potrzeb napływających do poszczególnych jednostek i komórek KWP w Gdańsku,
 • koordynowanie zadań w zakresie rozległych projektów sieciowych i współudział w tworzeniu projektów wstępnych oraz określenie niebędnego zakresu instalacji i robót teletechnicznych celem realizacji inwestycji KWP w Gdańsku,
 • nadzór i koodynacja uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi i dostawcami usług telekomunikacyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy wydziału,
 • udział w pracach komisji przetargowych, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wymaganych parametrów technicznych, jakościowych oraz pożądanego sposobu realizacji inwestycji, celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy zadania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub od 2 lat w obszarze telekomunikacyjnym
 • umiejętność argumentowania, asertywność, umiejętność motywowania pracowników,
 • biegła znajomość Ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, słownictwo techniczne
 • uprawnienia inspektora nadzoru robót w telekomunikacji
APLIKUJ TERAZ