Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129600

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych 
- przeprowadzanie kontroli / inspekcji


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- brak windy
- brak podjazdu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


Czynniki fizyczne:
-
promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące: strefa bezpieczna


Inne czynniki, w tym niebezpieczne: 
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie
- zmienne warunki atmosferyczne

Zakres zadań

 • kontroluje stan techniczny nabrzeży i linii cumowniczo-odbojowej oraz wydaje zalecenia pokontrolne; wnioskuje do kapitana portu o wydanie zakazu cumowania w uzasadnionych przypadkach; uczestniczy w kontrolach okresowych stanu technicznego nabrzeży organizowanych przez użytkownika
 • analizuje i opiniuje projekty budowy i przebudowy obiektów hydrotechnicznych w celu wydania opinii oraz uzgodnień przez Urząd Morski w Gdyni; uczestniczy w odbiorach placów budowy, odbiorach inwestycyjnych, zgłasza uwagi i zalecenia dotyczące prowadzonych inwestycji
 • prowadzi ewidencję dokumentacji nabrzeży, falochronów i innych obiektów hydrotechnicznych na obszarze odpowiedzialności Kapitanatu Portu Gdańsk
 • kontroluje przestrzeganie Przepisów Portowych na obszarze odpowiedzialności Kapitanatu Portu Gdańsk; wydaje zalecenia pokontrolne i współpracuje z użytkownikami i instytucjami działającymi w porcie w celu określenia potrzeb remontowo-mkonserwacyjnych oraz prawidłowości użytkowania budowli hydrotechnicznych
 • zgłasza uszkodzenia oraz potrzeby remontowe nabrzeży, pomostów, przystani pasażerskich i urządzeń portowych będących na stanie majątkowym Urzędu w celu zapewnienia ich bezpiecznej eksploatacji
 • przygotowuje akcje przeciwsztormowe pod względem organizacyjnym w celu zabezpieczenia współpracy służb i instytucji w sytuacji zagrożenia sztormowego portu
 • nadzoruje akcje zimowe (odśnieżanie, odladzanie) na lądzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów portowych
 • egzekwuje od użytkowników portu dane na temat budowli hydrotechnicznych i ich wyposażenia celem aktualizacji bazy danych potrzebnych do podejmowania decyzji; prowadzi postępowania administracyjne; wykonuje czynności dochodzeniowe w sprawach naruszenia przepisów żeglugowych, portowych, awarii i wypadków morskich, uszkodzeń nabrzeży i urządzeń portowych, w tym dochodzeń na potrzeby izb morskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze: budownictwo lub morskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze:
projektowe lub wykonawcze w specjalności budownictwo lub eksploatacja portów
lub na stanowisku oficera pokładowego
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność radzenia sobie sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ