Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 88646

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno -biurowa

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy

 • budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie właściwości komórki, orzeka w zakresie kas rejestrujących, orzeka w zakresie przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług
 • Ustala i udziela dotację przedmiotową dla przedsiębiorców, analizuje prawidłowość ich wykorzystywania w zakresie określonym przez Ministra oraz orzeka w zakresie określania zwrotu do budżetu państwa kwot nienależnie pobranych dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
 • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących we właściwości komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ