Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84429

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


· praca administarcyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


· budynek nie posiada windy i toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

  • Orzeka w sprawach dotyczących: podatków dochodowych, podatków sektorowych, o których mowa w odrębnych przepisach, podatku tonażowego, wpłat z zysku, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości innych komórek, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn
  • Nadzoruje i koordynuje, na poziomie województwa, wymianę oraz analizę informacji podatkowych w zakresie właściwości komórki
  • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących w zakresie właściwości komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
  • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
  • Umiejętność argumentowania
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ