Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83945

Warunki pracy

Warunki pracy:


warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca powyżej 4 h na dobę przy monitorze ekranowym


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek posiada windę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań

 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach: - wieczystoksięgowym, w tym występuje o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich; - upadłościowym i restrukturyzacyjnym, występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; - dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; - o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie: - odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe; ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa; - orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia; - przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych; - nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności; - wstrzymania wykonania decyzji
 • Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym egzekucji sądowej po zabiegu egzekucji
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia, a także wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne
 • Sporządza wnioski (wewnętrzne) o udzielenie informacji i powiadamia za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Dokonuje wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzi Rejestr Zastawów Skarbowych; składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym; poszukuje majątku zobowiązanych
 • Koordynuje ocenę i analizę ryzyka dotyczącą braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia; prowadzi ewidencję wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • Podejmuje inne działania służące zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych; orzeka w zakresie kar porządkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ