Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83614

Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


· praca administracyjno – biurowa


· praca przy komputerze przez co najmniej 4 godziny na dobę


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


· budynek nie posiada windy


· budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

  • Orzeka w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie właściwości komórki, orzeka w zakresie kas rejestrujących, orzeka w zakresie przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług
  • Ustala i udziela dotacje przedmiotowe dla przedsiębiorców, analizuje prawidłowość ich wykorzystywania w zakresie określonym przez Ministra oraz orzeka w zakresie określania zwrotu do budżetu państwa kwot nienależnie pobranych dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
  • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących we właściwości komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
  • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
  • Umiejętność argumentowania
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ