Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 76511

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno – biurowa

 •  praca przy komputerze przez co najmniej 4 godziny na dobę


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie przystosowany do obsługi i pracy osób niepełnosprawnych

 • brak windy osobowej

 • budynek z podjazdem od strony ulicy Tkackiej

 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP

 • zagrożenia na stanowisku określono w ocenie ryzyka zawodowego

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu podatku od gier, podatku akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej oraz podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, dopłat oraz orzeka w sprawach kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym
 • Wydaje, zatwierdza regulaminy i zmiany w regulaminie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowej i loterii promocyjnej, zmienia i cofa zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowej i loterii promocyjnej, przyjmuje i rozlicza gwarancje wypłacalności nagród i bankowych gwarancji wypłat nagród, zatwierdza lokalizację salonu gier, przyjmuje zgłoszenia prowadzenia działalności przez producentów i dystrybutorów automatów do gier, przyjmuje zgłoszenia organizacji turnieju gry w pokera
 • Koordynuje i nadzoruje nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez urzędy skarbowej
 • Orzeka w sprawach z zakresu podatku akcyzowego dotyczących zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego, stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego, norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, znaków akcyzy
 • Przyjmuje zestawienia danych ekonomicznofinansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ