Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 75937

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


· praca biurowa


· praca poza siedzibą Izby (kontrole w odległych urzędach skarbowych)


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


· budynek wyposażony w windę,


· toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych


· praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Zakres zadań

 • Orzeka w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym w tym, dotyczących wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Współpracuje z komórką współpracy międzynarodowej w zakresie obejmującym wzajemną pomoc przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Nadzoruje egzekucję administracyjną należności pieniężnych oraz nadzoruje wykonywanie orzeczeń o przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa, likwidacji niepodjętych depozytów oraz innych orzeczeń
 • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące spraw egzekucyjnych, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe oraz opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych
 • Prowadzi strony BIP Izby i podległych urzędów w zakresie dotyczącym obwieszczeń o sprzedażach egzekucyjnych oraz prowadzi listy biegłych skarbowych
 • Rozpatruje ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie
 • Nadzoruje działalność komórki likwidacji towarów urzędu celno-skarbowego w zakresie prowadzenia magazynu likwidacyjnego oraz nadzoruje działalność komórki wsparcia urzędu celno-skarbowego w zakresie prowadzenia magazynu depozytowego w odniesieniu do towarów niebędących depozytami celnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ