Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74837

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,
praca w zespole pod presją czasu,
praca jednozmianowa w porze dziennej,
czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej.
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·         czterokondygnacyjny budynek z podjazdem, węzłem sanitarnym i parkingiem dla osób niepełnosprawnych,


·         pomieszczenie sanitarne, stanowisko pracy zorganizowane jest zgodnie z przepisami bhp.

Zakres zadań

 • Prowadzi w pierwszej instancji postępowania celne i podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów wszczynanych z urzędu w oparciu o protokoły z kontroli celno-skarbowej lub raporty Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
 • Prowadzi postępowania w pierwszej instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych dłużnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego.
 • Wykonuje zadania z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych; przekazywanie wniosków w zakresie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji podatkowej do Dyrektora.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją przepisów w delegaturach w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, w szczególności w zakresie stosowania przepisów prawa celnego i taryfy celnej.
 • Kontroluje zgłoszenia celne w trybie art. 48 Unijnego kodeksu celnego w sprawach przekazywanych przez komórki analizy ryzyka oraz Centrum Analiz Strategicznych Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów prawa materialnego i proceduralnego,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ