Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135589

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa.


Budynek 2-piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Opracowuje na podstawie zebranych materiałów informacje o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE a także o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatela Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków rodzin w/w państw – w zakresie ewentualnego zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Opracowuje na podstawie zebranych materiałów informacje do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach rozpatrywanych wniosków cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3 wymienionej ustawy oraz gromadzi w niezbędnym zakresie materiały dotyczące tej kategorii cudzoziemców.
 • Prowadzi i na bieżąco aktualizuje komputerowy zbiór danych o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz rejestruje pobyt obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału.
 • Opracowuje dla dyrektorów urzędów morskich informacje w sprawach o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej (Dz.U. poz. 810), w przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec.
 • Na bieżąco analizuje dokumentację złożoną przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin.
 • Opracowuje dla wojewodów informacje, czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Realizuje inne zadania wynikające z wewnętrznego podziału zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców i wykonuje polecenia przełożonych zgodnie zaistniałymi potrzebami służbowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ