Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Miejsce pracy: Stegna
Numer: StPr/21/0473
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, zasiłek dla opiekuna, oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych. 2. Rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie iprzedkładanie Kierownikowi projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami. 4. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń. 5. Prowadzenia wszystkich zadań w systemie komputerowym. 6. Zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach o świadczenia realizowane przez ośrodek pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatków mieszkaniowych oraz pomocy społecznej. 7. Prowadzenie korespondencji wychodzącej (skierowanej do klientów oraz instytucji zewnętrznych). 8. Sporządzanie list wypłat świadczeń, okresowych zestawień, sprawozdań. 9. Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie https://gopsstegna.bip.gov.pl/search/joboffers/
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne : 1. Obywatelstwo polskie. 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 4. Nieposzlakowana opinia. 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku. 6. Wykształcenie wyższe lub średnie oraz minimum 2 letni staż pracy. 7. Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy społecznej, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw kodeksu postępowania administracyjnego.Wymagania dodatkowe: 1. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 2. Umiejętność analizy dokumentów, logicznego myślenia, pracy w zespole, korzystania zprzepisów prawa. 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office, Open Office. 4. Odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność. 5. Znajomość systemów: SYGNITY SW i SR, SEPI, POMOST STD, ePUAP, Emp@tia 6. Odporność na stres.INNE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.WARUNKI ZATRUDNIENIA: 1. Praca w pełnym wymiarze godzin. 2. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12. 3. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę. 4. Praca administracyjno - biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych, przy sztucznym oświetleniu. 5. Praca przy komputerze przekraczająca 4 godziny. 6. Praca związana z obsługą interesantów, w narażeniu na stres, wymagająca wysiłku umysłowego i koncentracji.DODATKOWE INFORMACJE: 1. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie zostaną odesłane na adres kandydata. 2. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można odebrać osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie-w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty w ww. terminie ulegną zniszczeniu. 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu z ważnych przyczyn.

Miejsce pracy:

Stegna


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim