Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy oficer portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy oficer portu
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138926

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- zagrożenie korupcją
- permamentna obsługa klientów zewnętrznych
- przeprowadzania kontroli/ inspekcji


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promiemiowanie elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kontroluje stan bezpieczeństwa pożarowego na obszarach należących do właściwości terytorialnej Kapitanatu oraz na statkach przewożących materiały niebezpieczne w celu zapewnienia maksymalnej prewencji ppoż. w porcie.
 • ustala wg wytycznych Kapitana Portu Gdańsk warunki zabezpieczenia transportu, przeładunku i składowania materiałów niebezpiecznych, prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem ustalonych zabezpieczeń w celu spełnienia warunków określonych w przedmiotowych przepisach i instrukcjach technologicznych.
 • współopiniuje przedkładane Kapitanowi Portu Gdańsk do uzgodnienia plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i projekty budowlane, zmiany sposobu użytkowania obiektów i obszarów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcje technologiczne podmiotów celem kontroli spełnienia wymogów ppoż. oraz zasad operowania ładunkami niebezpiecznymi, określonych w stosownych aktach prawnych
 • prowadzi dochodzenia w sprawach pożarów, w tym dochodzenia na potrzeby Izb Morskich, w celu wyjaśnienia przyczyn pożarów, wdrożenia określonych działań prewencyjnych oraz dopełnienia wymogów ustawowych
 • współpracuje ze służbami ratowniczo-gaśniczymi portu w celach prewencyjnych oraz akcjach ratowniczych w celu podniesienia bezpieczeństwa pożarowego w porcie.
 • prowadzi kontrolę stanu CTUs z ładunkami niebezpiecznymi na statkach i placach składowych terminali zgodnie z wymogami IMO MSC.1/Circ.1442 oraz Balic MoU 2014 w celu realizacji obowiązku przeprowadzania kontroli
 • kontroluje przewoźników i operatorów terminali odnośnie przestrzegania uregulowań prawnych, związanych z przewozem ładunków niebezpiecznych drogą morską statkami ro-ro (w tym ropax) w akwenie Morza Bałtyckiego zgodnie z wymogami Balic MoU 2014 w celu realizacji obowiązku przeprowadzania kontroli.
 • współpracuje z desygnowanym koordynatorem Urzędu Morskiego w ramach zbierania i przetwarzania danych, niezbędnych w celu uaktualniania informacji o Infrastrukturze Krytycznej w obrębie Portu Gdańsk.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk ścisłych lub przyrodniczych lub technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrona przeciwpożarowa lub morskie
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomośc przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość KPA w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyplom kapitana żeglugi wielkiej
 • prawo jazdy kategorii B