Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 79441

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca administracyjno-biurowa  

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,

 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, 

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje wyciągi bankowe oraz uzgadnia salda na wyciągach bankowych z rachunkiem bieżącym jednostki
 • sporządza przelewy bankowe
 • weryfikuje dokonane zapisy księgowe i uzgadnia salda kont księgowych prowadzonej ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe związane z obsługą finansowo-księgową zadań realizowanych w ramach środków na rachunku sum depozytowych i sum na zlecenie, a także w ramach środków Funduszu Pracy
 • sporządza miesięczne sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, kwartalną informację z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy, współuczestniczy w sporządzaniu miesięcznego i rocznego sprawozdania budżetowego Rb-23
 • dokonuje bieżącej analizy stanu środków na rachunkach dysponenta III stopnia oraz prowadzi bieżącą analizę zobowiązań urzędu pod względem terminów płatności
 • sporządza w systemie TREZOR zapotrzebowania na środki budżetowe oraz prowadzi bieżącą analizę stanu ich rozdysponowania
 • ewidencjonuje równowartość wydatków dokonywanych przez urząd ze środków budżetowych na sfinansowanie własnych środków trwałych w budowie, a także równowartość zakupu gotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej oraz szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ