Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139904

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, - zagrożenie korupcją, krajowe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów i nadzór nad prowadzeniem umów najmu, dzierżawy, użyczenia mieruchomości służbowych będących własnością Skarbu Państwa na rzecz podmiotów zewnętrznych,
 • negocjowanie warunków umowy najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości służbowych stanowiących własność podmiotów zewnętrznych przed przekazaniem ich do zatwierdzenia przez przełożonego oraz nadzór nad tymi umowami,
 • prowadzenie działań zmierzających do właściwego rozliczenia finansowego faktur dotyczących płatności za umowy najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości służbowych stanowiących własność podmiotów zewnętrznych,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej wszczęcia procedury zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, kontrola realizacji umów i faktur dotyczących przeglądów i czyszczenia systemów kominowych, wentylacyjnych w KWP Gdańsk i jednostkach Policji woj. pomorskiego,
 • dokonywanie wpisów w książkach obiektów budowlanych dotyczących przeprowadzonych przeglądów stanów technicznych obiektów służbowych Policji woj. pomorskiego,
 • prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej wszystkich obiektów służbowych na terenie woj. pomorskiego w celu realizacji wymogów Prawa Budowlanego,
 • prowadzenie zbiorczej bazy danych pn. "Nieruchomości-posiadanie zależne",
 • prowadzenie oraz aktualizowanie dokumentacji dot. uzyskanych przez policjantów i pracowników Wydziału GMT "Poświadczeń Bezpieczeństwa".

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub od 1 roku w obszarze nieruchomości
 • znajomość Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
 • znajomość Ustawy Prawo Budowlane,
 • znajomość Ustawy o Podatkach i Opłatach lokalnych,
 • znajomość Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,
 • znajomość Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość Ustawy o własności lokali,
 • znajomość Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • obsługa komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu biurowego,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność określania priorytetów oraz stosowania w praktyce obowiązujących przepisów,
 • kreatywność, dyscyplina pracy, obowiązkowość, komunikatywność,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa specjalistycznego programu "Aplikacja Skarb Państwa".