Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137408

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa
przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w
siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku
to: komputer, telefon, drukarka, - praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

Zakres zadań

 • samodzielnie realizuje zadania związane z kierowaniem policjantów na szkolenie zawodowe podstawowe, dla absolwentów szkół wyższych oraz na studia podnoszące kwalifikacje zwodowe,
 • organizuje i koordynuje przedsięwzięcia realizowane w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla policjantów i szkoleń dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz innych jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego,
 • koordynuje i nadzoruje wykorzystywanie obiektów sportowo - szkoleniowych, pomocy dydaktycznych oraz prowadzi rejestr główny publikacji KWP w Gdańsku niezbędny do realizacji przedsięwzięć szkoleniowych,
 • realizuje zadania związane z planowniem, organizowaniem zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, sprawności fizycznej oraz taktyki i techniki interwencji i innych przedsięwzięć szkoleniowych dla policjantów z komórek organizacyjnych KWP w Gdańsku, a także z innych jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego,
 • realizuje zadania związane z wydatkami w zkresie gupy 8 - szkolenie i wychowanie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze szkolenia i doskonalenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa regulujących służbę w Policji,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyskrecja
 • asertywność, umiejętność przekonywania, rozwiązywania konfliktów i spraw spornych,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe