Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 137428

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: 
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie 


Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę klienta zewnętrznego w celu przyjęcia dokumentów od osób ubiegających się o wydanie książeczki żeglarskiej, świadectw przeszkoleń oraz świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza i rybaka
 • wstępnie weryfikuje wnioski dotyczące wydania książeczki żeglarskiej, świadectw przeszkoleń, świadectw młodszego marynarza, motorzysty, kucharza i rybaka oraz przekazuje kierownikowi oddziału ww. wnioski w celu dalszego procedowania
 • weryfikuje i potwierdza zgodność wyciągów pływania z zapisami w książeczce żeglarskiej, na wniosek klienta zewnętrznego lub dla potrzeb innej instytucji
 • prowadzi ewidencję przyjętych wniosków na książeczkę żeglarską, świadectwa przeszkoleń, świadectwa młodszego marynarza, motorzysty, kucharza i rybaka oraz o potwierdzenie wyciągu pływania
 • aktualizuje dane osób wnioskujących o wydanie książeczki żeglarskiej i świadectw znajdujących się w elektronicznych bazach danych funkcjonujących w Wydziale
 • prowadzi w Oddziale archiwizację dokumentacji wytworzonej w wyniku dokonywanych potwierdzeń zgodności wyciągów pływania z zapisami w książeczce żeglarskiej oraz prowadzonych postepowań o wydanie książeczki żeglarskiej i świadectw
 • wystawia książeczki żeglarskie, świadectwa przeszkoleń oraz świadectwa młodszego marynarza, motorzysty, kucharza i rybaka

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze: administracja publiczna
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe