Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136935

Warunki pracy


 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • Godziny pracy: 7:30-15:30

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania powypadkowe funkcjonariuszy i pracowników,
 • prowadzi dokumentację z zakresu medycyny pracy,
 • organizuje i prowadzi szkolenia wstępne z zakresu BHP,
 • przeprowadza oceny ryzyka zawodowego,
 • ustala uprawnienia do dodatkowego urlopu z tytułu pełnienia służby w warunkach szkodliwych,
 • monitoruje profilaktyczną opiekę zdrowotną realizowaną przez jednostki i komórki KMP w Gdańsku,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowane: technik BHP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie BHP w przypadku wykształcenia średniego profilowanego lub co najmniej 1 rok w obszarze BHP w przypadku wykształcenia wyższego profilowanego
 • znajomość przepisów dot. BHP
 • Umiejętność obsługi programów Pakietu Office
 • Przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy informacji niejawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur,
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, asertywność, umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie BHP