Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 130339

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze
 • kontakty osobiste, telefoniczne i pisemne z użytkownikami dróg, z mieszkańcami wzdłuż ciągów drogowych oraz z
  Wykonawcami robót
 • praca w terenie
 • kontakty pisemne i telefoniczne z urzędami centralnymi administracji państwowej oraz samorządami (Urząd
  Marszałkowski, Starostwa, Gminy, Policja, Państwowe Urzędy Nadzoru Budowlanego)

Zakres zadań

 • Prowadzi rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych związanych z rządowymi programami budowy dróg w zakresie zgodności z warunkami umowy i harmonogramem rzeczowym i finansowym i współpracuje w tym zakresie z Kierownikiem Projektu, celem właściwej i terminowej realizacji umów
 • Sprawdza i przygotowuje Kierownikowi Projektu dokumenty finansowe do płatności oraz prowadzi ewidencję postępu prac do rozliczeń finansowych, bierze udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno-prawny, celem właściwej i terminowej realizacji zawartych umów
 • Prowadzi rozliczenia finansowe zadań inwestycyjnych związanych z rządowymi programami budowy dróg, aż do jego ostatecznego rozliczenia oraz współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania rozliczenia inwestycji wg wymogów pomocowych UE lub MIF oraz prawa polskiego, celem właściwego i terminowego finansowania i rozliczenia inwestycji
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania wymaganych dokumentów do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, celem właściwej i terminowej realizacji inwestycji
 • Przygotowuje i archiwizuje wymaganą sprawozdawczość, celem właściwej i terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych dotyczących zadania
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, realizacji i rozliczenia inwestycji, celem właściwej i terminowej realizacji zadań
 • Sporządza wraz z rozliczeniem inwestycji dowód księgowy – przejęcie środka trwałego w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w rozbiciu na drogi, grunty i obiekty inżynierskie, celem przekazania do Wydziału Dróg i Sieci Drogowej oraz Wydziału Finansowo- Księgowego oraz przygotowuje materiały celem zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji do użytkowania
 • Bierze udział w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów (np. poleceń zmian, zamówień uzupełniających, roszczeń, itp.) oraz przygotowuje wnioski o zamówienia uzupełniające, celem właściwej i terminowej realizacji inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość FIDIC
APLIKUJ TERAZ