Praca w Gdańsku i okolicach: Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 73962

Warunki pracy

Praca biurowa, w razie konieczności kontrole i inspekcje w terenie.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć) w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru instancyjnego nad rozstrzygnięciami organów I instancji
 • Rozpatrywanie skarg związanych z realizacją zadań przez organy niższej instancji - PINB w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi) w celu zapewnienia ochrony praworządności oraz interesu skarżących
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB celem przedłożenia proponowanego stanowiska w sprawie bezpośredniemu przełożonemu
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowywanie projektu rozstrzygnięcia w sprawie
 • Współuczestnictwo w przeprowadzeniu kontroli organów I instancji (kompleksowe, doraźne) w celu dokonania oceny w przedmiocie zgodności działania organów z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • Współuczestnictwo w wizjach lokalnych w ramach postępowań administracyjnych II instancji oraz postępowań skargowych w celu ustalenia stanu faktycznego w przedmiotowych postępowaniach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego Praca w administracji architektoniczno-budowlanej lub w organach nadzoru budowlanego, albo praca przy budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych
 • Uprawnienia budowlane w min. ograniczonym zakresie
 • Znajomość regulacji przepisów prawa dot. funkcjonowania tut. Organu w tym prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • język angielski na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ