Praca w Gdańsku i okolicach: Stanowisko ds. nieruchomości powiatu i skarbu państwa w wydziale geodezji kartografii i katastru

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Stanowisko ds. nieruchomości powiatu i skarbu państwa w wydziale geodezji kartografii i katastru
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Numer: StPr/21/0774
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:1. prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Powiatu w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz sporządzanie planu wykorzystywania zasobu,2. zapewnienie wyceny nieruchomości pozostających w zasobie Powiatu zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, 3. nabywanie nieruchomości na rzecz Powiatu oraz prowadzeniem spraw związanych z nabywaniempod pasy drogowe i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości, 4. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości innych niż wymienione powyżej na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa, 5. podejmowanie czynności w celu zbycia prawa własności nieruchomości Powiatu (darowizna, zamiana, sprzedaż), 6. przygotowywanie decyzji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanowienia na rzecz jednostek organizacyjnych trwałego zarządu w trybie ustawy gospodarce nieruchomościami, 7. ustalanie nowych stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz za budynki lub ich części oraz czynszu dzierżawnego Powiatu, 8. sporządzanie deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego Powiatu, 9. wystawiania faktur vat za udostępnienia oraz zbywanie nieruchomości Powiatu10. przygotowywanie projektów umów na najem lokali mieszalnych, użytkowych oraz budynków lub ich części Powiatu, 11. prawidłowe wydatkowanie dotacji udzielanych z budżetu Skarbu Państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami ze swojego zakresu,12. załatwianie indywidualnych spraw dotyczących rewindykacji mienia, 13 realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 . Przepisy wprowadzające ustawę o KRS,14. sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej z zakresu powierzonych obowiązków,15. wykonywanie kontroli w zakresie ujętym w ustawie i w celu realizacji nałożonych przez ustawę obowiązków,16. komunalizacja mienia.Treść ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie :https://www.bip.nowydworgdanski.pl/198,praca-w-urzedzie
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:1. Wymagania konieczne:1) wykształcenie minimum średnie;2) znajomość przepisów prawnych, w szczególności: ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa kodeks postępowania administracyjnego ;3) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;4) korzystanie z pełni praw publicznych;5) pełna zdolność do czynności prawnych;6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;7) nieposzlakowana opinia;8) stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.2. Wymagania dodatkowe:1) Wykształcenie wyższe ( kierunek: gospodarka nieruchomościami, szacowanie nieruchomości, gospodarka przestrzenna , administracja )2) Wiedza z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym;3) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.INNE: Warunki pracy:1) praca w pomieszczeniu biurowym w Wydziale Geodezji, Kartografii i KatastruStarostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28B, 2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;3) obsługa urządzeń biurowych.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2021 r. wynosił powyżej 6 %.

Miejsce pracy:

Nowy Dwór Gdański


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim