Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 87348

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje i składa wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w celu pozyskania dofinansowania dla projektów planowanych do realizacji
 • przygotowuje i składa wnioski o płatność pośrednią/końcową w ramach realizacji projektów objętych wsparciem Unii Europejskiej
 • przygotowuje wnioski we współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi Urzędu o zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa oraz wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich
 • przygotowuje materiały promocyjne i informacyjne (w tym przeprowadza procedury zamówień publicznych do 130 000 zł oraz współpracuje z komórką ds. zamówień publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości powyżej 130 000 zł) oraz przygotowuje i umieszcza na stronie internetowej Urzędu informacji na temat stanu realizacji projektów
 • bierze udział w realizacji projektów w części finansowej od pozyskania dofinansowania na realizację projektów, rozliczeń z Wykonawcami, aktualizację harmonogramów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kwalifikowalności wydatków
 • prowadzi sprawozdawczość z realizowanych projektów dla instytucji zewnętrznych w celu wywiązania się z obowiązku okresowego składania sprawozdań z postępu realizacji projektu w ujęciu rzeczowym i finansowym oraz prowadzi udokumentowaną współpracę z podmiotami zewnętrznymi
 • bierze udział w pracach komisji przetargowej (w tym bada i ocenia złożone oferty), bierze udział w spotkaniach z Wykonawcami i komórkami merytorycznymi Urzędu oraz z przedstawicielami nadrzędnych instytucji w zakresie realizowanych projektów
 • gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizowanymi projektami w trakcie i po zakończeniu projektów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek europeistyka, ekonomia, ochrona środowiska, administracja, prawo lub zarządzanie)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze fundusze europejskie
 • Znajomość przepisów dotyczących funduszy europejskich w zakresie wykonywanych zadań
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Obsługa systemu informacji prawnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, procedur FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
APLIKUJ TERAZ