Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 85602

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa/laboratoryjna

 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej,

 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,

 • praca w zespole pod presją czasu,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • czterokondygnacyjny budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada wejście bez barier oraz windębudynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

 • stanowisko zorganizowane zgodnie z przepisami bhp z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

Zakres zadań

 • Wykonuje badania i ekspertyzy próbek wybranych grup towarowych zgodnie ze specjalizacją laboratorium, stanem wyposażenia oraz sporządza opracowania analityczne na podstawie przeprowadzonych ekspertyz i badań specjalistycznych zgodnie z profilem badawczym
 • Udziela opinie, interpretacje i składa propozycje dotyczące klasyfikacji próbek towarów będących przedmiotem przeprowadzanych badań i analiz fizyko-chemicznych
 • Opracowuje, wdraża, doskonali procedury i instrukcje badawcze, przeprowadza walidacje metod badawczych, uczestniczy w badaniach biegłości oraz porównaniach międzylaboratoryjnych zgodnie z wyznaczonym profilem badawczym
 • Wykonuje wewnątrzlaboratoryjne działania, gwarantujące sprawne funkcjonowanie aparatury pomiarowo-badawczej i sprzętu pomocniczego
 • Przeprowadza szkolenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki w celu poszerzenia wiedzy pracowników laboratorium oraz innych komórek organizacyjnych/podmiotów.
 • Powadzi doradztwo techniczne na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej
 • Planuje i prowadzi działania mające na celu utrzymanie i doskonalenie w Dziale Laboratorium Systemu Jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 we wskazanym zakresie przedmiotowej normy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium chemicznym lub pokrewnym
 • Znajomość metod badań fizykochemicznych, instrumentalnych oraz z zastosowaniem techniki PCR
 • Umiejętność postępowania z odczynnikami, szkłem laboratoryjnym, oraz podstawowymi urządzeniami laboratoryjnymi
 • Doświadczenie na samodzielnym stanowisku analityka umożliwiającym rozwiązywanie problemów
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego (Office)
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność czytania i rozumienia literatury branżowej w języku angielskim
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025
APLIKUJ TERAZ