Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 80862

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; - zagrożenie korupcją; - permanentna obsługa klientów zewnętrznych; - częste wykonywanie zadań pod presją czasu

Zakres zadań

 • koordynowanie, planowanie i organizowanie działań mających na celu realizację zaopatrzenia komórek i jednostek organizacyjnych garnizonu pomorskiego, komórek terenowych BSWP oraz CBŚP w sprzęt techniki policyjnej
 • koordynacja działań mająca na celu wszczęcie procedury zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz samodzielne sporządzanie projektu umów na wykonanie usług w zakresie przeglądów, legalizacji, wzorcowania i napraw sprzętu techniki policyjnej
 • koordynacja i nadzór nad realizacją zawartych umów na dostawę sprzętu i materiałów oraz dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym celem potwierdzenia zgodności z zapisem w umowie i zabezpieczeniem interesu służbowego KWP
 • samodzielne sporządzanie rocznego projektu planu rzeczowo-finansowego w zakresie sprzętu techniki policyjnej
 • prowadzenie ewidencji głównej ilościowej środkó trwałych oraz wartościowo-ilościowej pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w zakresie sprzętu techniki policyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze pracy w zaopatrzeniu
 • umiejętność stosowania w praktyce obowiązujących przepisów
 • umiejętność określania priorytetów
 • samodzielność, kreatywność, systematyczność, komunikatywność
 • umiejętność negocjacji, asertywność, umiejętność samokształcenia
 • wysoki stopień kultury osobistej, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu biurowego i programu magazynowego, znajomość i umiejętność stosowania Ustawy Prawa Zamówień Publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu przepisów BHP
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i księgowości
 • ogólna wiedza z zakresu zawierania i realizowania umów cywilno-prawnych
 • ogólna wiedza z zakresu chemii, mikrobilogii, farmacji
 • ogólna wiedza techniczna z zakresu elektrotechniki, elektromechaniki
APLIKUJ TERAZ