Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78467

Warunki pracy

-      Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze.


-      prowadzenie samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


-      samochody służbowe wyposażone w manualne skrzynię biegów,


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno–inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym,
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie do właściwych organów z wnioskami o zatwierdzenie projektów robót geologicznych i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz hydrogeologicznej, a także z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych,
 • Uczestniczy w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki,
 • Monitoruje rozwój technologii drogowych i mostowych, wdraża nowe rozwiązania technologiczne oraz materiały w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki,
 • Współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz w zakresie monitoringu osuwisk,
 • Współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych, dla których powołano Zespół Kierownika Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania robót geologicznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrologii i geotechniki,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • Język niemiecki w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ