Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139875

Warunki pracy


 • Praca poza siedzibą urzędu
 • Praca na terenie szpitali/oddziałów psychiatrycznych
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Wykaz miejsc wykonywania pracy przez Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego: • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, 77-300, Człuchów, ul. Szczecińska 16
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, 76-200, Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4
 • "Mawiko" Sp. z o. o., 89-600, Chojnice, ul. Leśna 8
 • Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej Maria Mackus, 77-200, Miastko, ul. Wybickiego 30
 • Centrum Psychiatrii "SON" Sp. z o. o., 76-200, Kobylnica, ul. Franciszkańska 1
 • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, 80-282, Gdańsk, ul. Srebrniki 17
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, 80-952, Gdańsk, ul. Dębinki 7
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 84-300, Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13
 • 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Imienia Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, 80-305, Gdańsk, ul. Polanki 117
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychiatrii Sp. z o.o., 82-550, Prabuty, ul. Kuracyjna 30
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o., 83-400, Kościerzyna, ul. A. Piechowskiego 36
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o., 83-332, Dzierżążno, ul. Szpitalna 36
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, 83-200, Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7
 • Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, 83-200, Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7
 • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Oddział zamiejscowy w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Dworcowa 29

Zakres zadań

 • Pomaga w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego.
 • Wyjaśnia lub udziela pomocy w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów.
 • Współpracuje z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta.
 • Inicjuje i prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnia pacjentom dostęp do informacji prawnej.
 • Prowadzi czynności związane ze zbadaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Przetwarza dane o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju prowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony tych praw
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych (w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego)
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • Wiedza o zakresie kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania na rzecz pacjentów szpitala psychiatrycznego wymagających wsparcia
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • Asertywność
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe