Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139375

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa
przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w
siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku
to: komputer, telefon, drukarka, - praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów

Zakres zadań

 • samodzielne przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji,
 • samodzielne sprawdzanie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby przez porównanie ich z danymi zawartymi w ewidencjach, rejestrach, kartotekach,
 • odpowiadanie za kierowanie kandydatów na wszystkie etapy postępowania kawalifikacyjnego określone w rozporządzeniu,
 • przygotowanie i przekazanie materiałów postępowań kwalifikacyjnych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji woj. pomorskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub od 1,5 roku doświadczenia w prowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych
 • znajomość przepisów prawa regulujących służbę w Policji,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyskrecja
 • asertywność, umiejętność przekonywania, rozwiązywania konfliktów i spraw spornych,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe