Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139377

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), - zagrożenie korupcją, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Zakres zadań

 • zarządzanie, administrowanie i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów ZSR i DMR i urządzeń radiokomunikacyjnych Policji w woj. pomorskim,
 • zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych pomorskiej sieci WAN oraz MAN, w tym elementów systemu OST 112,
 • koordynowanie pracy pracowników oraz stopnia wykonania przez nich zadań oraz udzielenie porad technicznych użytkownikom systemów radiokomunikacyjnych Policji w zakresie ich funkcjonowania, w tym usuwanie awarii oraz wdrażanie nowych projektów radiokomunikacyjnych,
 • zarządzanie systemami dyspozytorskimi w zakresie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych na obszarze działania pomorskiej Policji,
 • tworzenie aplikacji i administrowanie systemami baz danych opartych o silniki MySQL, POSTGRES, ORACLE,
 • tworzenie i nadzór nad stosowaniem polityk bezpieczeństwa zapewniających interoperacyjność eksploatowanych systemów,
 • opacowanie założeń do SIWZ oraz udział w pracach komisji przetargowych, udzielanie oferentom odpowiedzi na pytania dotyczące wymaganych parametrów technicznych i jakościowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 4 lata w administracji lub od 1 roku w obszarze elektroniki, radiokomunikacji, telekomunikacji, teleinformatyki, informatyki.
 • asertywność, umiejętność przekonywania i wyrażania swoich poglądów, umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - zapewniającym umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji.