Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139390

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca w terenie;

Zakres zadań

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej wszczęcia procedury zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych oraz realizacjia zadań i faktur zgodnie z zawartymi umowami
 • udział w przygotowaniu planów finansowych w niezbędnym zakesie
 • planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie materiałów niezbednych do naprawy i konserwacji sprzętu kwaterunkowego
 • prowadzenie ewidencji przychodowo - rozchodowej materiałów zużywanych przy wykonywaniu zadań remontowych SAG
 • nadzorowanie i kontrola Pań sprzątających w obiektach KWP w Gdańsku
 • sporządzanie, ewidencjonowanie i rozliczanie raportów wytwórczości na realizowane zadania
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zakwaterowaniem w pokojach gościnnych
 • nadzorowanie oraz pośrednie uczestnictwo w odbieraniu przez uprawnione firmy odpadów zakaźnych, medycznych oraz innych niebezpiecznych
 • udział w organizowaniu i przeprowadzaniu utylizacji odpadów niebezpiecznych
 • reagowanie na zaistniałe problemy zgłaszane telefonicznie przez Wydziały KWP oaz jednostki terenowe Policji województwa pomorskiego w celu pilnej realizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze rozliczania dokumentów finansowych
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność kierowania zespołem
 • obsługa komputera - program Office
 • stosowanie w praktyce obowiązujących pzepisów w opaciu o zakes realizowanych zadań
 • rzetelność
 • komunikatywność,
 • umiejętność negocjacji, analizy i współpracy z pracownikami innych komórek
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności Excel