Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 139343

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)


- praca w terenie


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


- przeprowadzanie kontroli / inspekcji


Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:


- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie


- zmienne warunki atmosferyczne


- praca na wysokości


- praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 t


- prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Zakres zadań

 • uczestniczy w przeprowadzaniu inspekcji statków obcych bander, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, tekstem Memorandum Paryskiego oraz Dyrektywą UE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez Państwo Portu, dla których inspekcja ma charakter obowiązkowy, tzn. o profilu inspekcyjnym P I (PRIORYTET I)
 • uczestniczy w przeprowadzaniu inspekcji statków obcych bander o priorytecie inspekcyjnym P II (PRIORYTET II) zdefiniowanym w tekście Memorandum Paryskiego oraz w Dyrektywie UE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez Państwo Portu
 • uczestniczy w Programie Szkolenia i Oceny Kompetencji Inspektorów PSC: szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym odbywa praktykę w Inspektoracie Państwa Bandery (FSC)
 • uczestniczy w przeprowadzaniu obowiązkowych inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro, podnoszących obce bandery i zawijających regularnie do polskich portów, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE o regularnych inspekcjach promów oraz przeprowadzaniu inspekcji statków obcych bander, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE o zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz Decyzji UE dotyczącej pobierania próbek paliwa i raportowania
 • uczestniczy w sporządzaniu raportów z przeprowadzonych inspekcji w systemie THETIS i THETIS-EU, zgodnie z wymaganiami stosownych aktów prawnych
 • zapoznaje się ze sposobami monitorowania ruchu statków obcych bander w porcie przy pomocy wszelkich dostępnych systemów komputerowych (THETIS, THETIS-EU, SafeSeaNet,NSW, MARSIES, SWIBŻ), stron internetowych Urzędu Morskiego w Gdyni, stacji pilotów, zarządów portów i innych oraz informacji otrzymywanych z kapitanatów portów
 • uczestniczy w wymianie informacji, zgodnie z wymaganiami Ustawy o bezpieczeństwie morskim i Dyrektyw UE z instytucjami krajowymi (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, kapitanaty portów, Straż Graniczna, Służba Celna, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny) oraz instytucjami zagranicznymi (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Sekretariat Memorandum Paryskiego, organy PSC państw sygnatariuszy Memorandum Paryskiego) w zakresie statutowej działalności Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze: morskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego stażu pracy w charakterze oficera na statkach morskich, inspektora inspekcji państwa bandery lub asystenta inspekcji państwa portu, z tym że przynajmniej dwa lata pracy w charakterze oficera na statkach morskich
 • dyplom starszego oficera mechanika lub drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • wiedza w zakresie uregulowanym przez konwencje i kodeksy IMO, a także dyrektywy UE, dotycząca zagadnień bezpieczeństwa i ochrony środowiska morskiego oraz ochrony żeglugi i portów
 • wiedza w zakresie uregulowanym przez polskie akty prawne dotyczące zagadnień bezpieczeństwa, ochrony środowiska morskiego oraz ochrony żeglugi i portów
 • umniejętność oceny zagrożeń związanych z uchybieniami wykrytymi w trakcie inspekcji na podstawie doświadczenia nabytego podczas praktyki morskiej
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z ochroną żeglugi i portów morskich oraz umiejętność ich zastosowania w zakresie objętym inspekcją
 • biegła znajomość języka angielskiego (C1 wg ESOKJ)