Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139092

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - wysiłek fizyczny, - zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • naliczanie uposażeń dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników Policji;
 • naliczanie i dokonywanie potrąceń z uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników;
 • wystawianie na podstawie kartotek zarobkowych i podatkowych zaświadczenia o uposażeniach i wynagrodzeniach dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym list płac i dodatkowych należności;
 • naliczanie i wprowadzanie do systemu SWOP moduł PŁACE wynagrodzeń chorobowych, świadczeń ZUS;
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, PPK, a także na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • znajomość ustawy o Policji;
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym;
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia,komunikatywność, praca w zespole
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe