Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 138349

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- brak podjazdu
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
- miejsce do odświeżenia się


inne czynniki, w tym niebezpieczne
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidulanej dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni poprzez prowadzenie związanej z tym ewidencji (kartotek zbiorczych i imiennych), wystawianie dokumentów magazynowych, naliczanie ekwiwalentów, przychody i rozchody, dla pracowników w zakresie realizacji powierzonych obowiązków
 • realizuje sprawy związane z refundacją zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników w zakresie realizacji powierzonych obowiązków
 • przeprowadza w placówkach terenowych kontrole zgodności dokumentów z zarządzaniami wewnętrznymi i procedurami w zakresie gospodarowania odzieżą roboczą, środkami ochrony indywidualnej i okularami korygującymi wzrok
 • uczestniczy z Wydziałem Finansowo-Księgowym i placówkami terenowymi, w zakresie realizacji wniosków i rozliczeń (sprawdzenie miesięcznych zestawień wydatków, dofinansowanie okularów korygujących wzrok, ekwiwalenty za pranie, sprawdzenie LN, sporządzenie PZP 30) dla całego Urzędu Morskiego w Gdyni
 • prowadzi dokumentację magazynową i księgową zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami
 • sporządza zbiorczą specyfikację odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w skali całego Urzędu Morskiego w Gdyni, na podstawie poszczególnych informacji przesłanych przez placówki terenowe
 • sprawozdawczość, w tym sporządza informacje roczne na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów poniesionych na zakup przedmiotowego asortymentu
 • sporządza roczne plany finansowe w zakresie odzieży, środków ochrony indywidualnej (w tym ekwiwalentów za pranie) i okularów korygujących wzrok

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: praca biurowa

 • Znajomość przepisów dotyczących środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność obsługi programu magazynowo – materiałowego