Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 137491

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)


- zagrożenie korupcją


- przeprowadzanie kontroli/inspekcji


- krajowe wyjazdy służbowe


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- brak windy
- brak podjazdu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


Inne czynniki, w tym niebezpieczne:
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • prowadzi gospodarkę materiałową, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Morskim w Gdyni przepisami, w tym: fakturowanie, wystawianie odpowiednich dowodów magazynowych, obrót towarowo – materiałowy z wykorzystaniem programu magazynowego
 • prowadzi całość spraw związanych ze zbyciem nieprzydatnych dla Urzędu materiałów oraz maszyn i urządzeń (w tym środków transportowych)
 • prowadzi całość spraw dotyczących gospodarki odpadami, w tym odpadami zakwalifikowanymi do grupy odpadów niebezpiecznych
 • nadzoruje właściwy stan techniczny podległych magazynów wraz z wyposażeniem w sprzęt transportowy i inny sprzęt magazynowy oraz przeprowadza czynności związane z legalizacją urządzeń będących na wyposażeniu magazynów
 • przeprowadza okresowe kontrole magazynów, minimum raz do roku oraz prowadzi okresowe szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów i zasad dotyczących składowania i przechowywania materiałów
 • koordynuje i nadzoruje sprawy związane z gospodarką materiałową prowadzoną w Urzędzie Morskim, w tym pod względem merytorycznym nadzoruje wszystkie placówki magazynowe
 • nadzoruje obieg wszelkich dokumentów dotyczących spraw magazynowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzoruje właściwe składowanie i przechowywanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze: techniczne lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: gospodarki materiałowej i magazynowej
 • kurs z zakresu prowadzenia gospodarki materiałowej
 • prawo jazdy kat.B
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość prowadzenia i przepływu dokumentacji magazynowej / zasad gospodarki magazynowej
 • znajomość programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów o rachunkowości w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów regulujących odpowiedzialność materialną osób za mienie
 • umiejętność obsługi programu magazynowego
 • studia podyplomowe w obszarze: zamówień publicznych lub transport i logistyka