Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137412

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - praca w terenie,- delegacje - krajowe wyjazdy służbowe (kontakt z komornikami),- narażenie na korupcję, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych

Zakres zadań

 • koordynowanie zadań związanych z windykacją należności budżetowych i dochodów Skarbu państwa;
 • reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego przed organami egzekucyjnymi w celu ochrony interesów majątkowych i niemajątkowych Komendy;
 • analizowanie dokumentacji - wystawione faktury, wezwania do zapłaty oraz wpływająca od dłużników korespondencja;
 • realizacja zadań związanych z gromadzeniem dokumentów i dowodów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia spraw egzekucyjnych;
 • przygotowanie decyzji o umorzeniu na raty, wniosków o spisanie w straty jednostki, umów ugody z dłużnikam;
 • terminowe wszczynanie posępowań egzekucyjnych wobec dłużników;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub powyżej 1 roku w obszarze egzekucji komorniczej
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień legislacji,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz chęci systematycznego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność argumentowania, negocjacji, konsultacji w kwestiach drażliwych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad pracy kancelaryjno - biurowej,
 • znajomość programów prawniczych LEX OMEGA,
 • znajomość zaganień z zakresu finansów publicznych;